ANBI Menu
  • Stichting De Lichtboei

Beleid

Inleiding

Met dit beleidsplan legt de Stichting De Lichtboei  ('de Stichting') haar beleidsvoornemens neer. Het door de Stichting te voeren beleid is afhankelijk van het haar ter beschikking staande budget.

De rechtsvorm van Stichting heeft de voorkeur omdat dan de rechtszekerheid, een goede en transparante bedrijfsvoering en het non-profit karakter het beste kunnen worden gewaarborgd.

Werkzaamheden van de Stichting

Doelstelling

De Stichting houdt zich bezig met het ondersteunen van mensen in een achterstandssituatie, met extra aandacht voor kinderen, een en ander in de ruimste zin des woords.

De Stichting heeft een verzoek gedaan aan de belastingdienst om sinds haar oprichting te worden aangemerkt als een 'Algemeen Nut Beogende Instelling' als bedoeld in artikel 5b van de Algemene Wet Inzake Rijksbelastingen.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur, en daarmee de Stichting, opereert onafhankelijk van donateurs en begunstigden.

Activiteiten

De Stichting verleent  financiële steun aan daarvoor geëigende instellingen van charitatieve, sociale, medische of wetenschappelijke aard.

De Stichting zet zich in voor het bevorderen van kennisoverdracht en voorlichting betreffende allerlei onderwerpen die mensen uit een achterstandspositie vooruit kunnen helpen;

De Stichting ondersteunt het verrichten van allerlei andere activiteiten die mensen die zich in een achterstandssituatie bevinden, vooruit kunnen helpen;

De Stichting streeft naar samenwerking met andere (rechts)personen en/of organisaties die aan de realisering van de doelstellingen van de stichting kunnen bijdragen.

Fondsenwerving

De Stichting verkrijgt haar fondsen middels donaties. Uiteindelijk is de Stichting afhankelijk van de verkrijging van donaties voor de feitelijke verwezenlijking van haar doelstelling.

Beheer van de fondsen

Het bestuur van de Stichting stelt zich op het standpunt dat de ontvangen gelden op een conservatieve wijze dienen te worden beheerd. Ontvangen donaties zullen worden aangehouden op een bankrekening. Aangezien vermogensvorming geen doel is van de Stichting zal het aanhouden van de gelden via de bank ook de eenvoudigste manier zijn om de ontvangen donaties te kunnen aanwenden.

Het bestuur van de Stichting beoogt ook in de komende jaren de ontvangen donaties niet langdurig aan te houden en tot vermogensvorming of exploitatieoverschotten over te gaan, maar wenst de ontvangen schenkingen op gepaste wijze en binnen afzienbare tijd te besteden. Indien vermogen op enigerlei wijze wordt gereserveerd, dan is dat om continuïteit van de activiteiten van de Stichting te waarborgen, in verband met mogelijke toekomstige tegenvallende inkomsten.

Alle ontvangen opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Rentebaten komen toe aan de doelstellingen van de Stichting. Indien de Stichting zou worden geliquideerd dan komt een eventueel batig liquidatiesaldo toe aan een door het bestuur te bepalen doel, dat zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de Stichting.

Besteding van de fondsen

De jaarlijks verworven fondsen worden besteed ter verwezenlijking van het doel van de Stichting, zoals is verwoord in artikel 2. De uitgaven die door de Stichting worden gedaan ten behoeve van haar doelstelling kunnen zowel eenmalig als langjarig zijn. Het bestuur wenst zich niet op voorhand vast te leggen op een vaste vorm van aanwending. Het bestuur meent, gezien de doelstellingen van de Stichting, dat de bestuurswerkzaamheden op een pro-deo basis kunnen worden uitgevoerd.